eartheyesent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

齊蝗哥當基層ENT開業醫已歷28載,理當「宿將還山不論兵,管它健保干戈廢與興!」奈何江湖俠客基因作祟,身不由己,強冒出頭。

eartheyesent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

                    

eartheyesent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

eartheyesent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 


eartheyesent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

eartheyesent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

eartheyesent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

                          台灣諺語:有一好就有一壞,沒有兩好可相排

eartheyesent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

eartheyesent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

eartheyesent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()